Yhdistyksen toiminta-ajatus

Mikkelin Kotikaari ry on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka omistaa ja vuokraa asuntoja omakustannusvuokrilla ikääntyneille sekä muistihäiriötä sairastaville.

Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti tarkoituksena on toimia ikääntyneiden, vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien sosiaalisen aseman, hoiva- ja hoitopalvelun ja asunto-olojen parantamiseksi sekä heidän henkisen ja terveydellisen toimintakykynsä kuntonsa ylläpitämiseksi.

Yhdistys tarjoaa ympärivuorokautista palvelua osana valtakunnallista ja kunnallista ikääntyneiden hoivaa ja huolenpitoa. Palveluihin kuuluvat asumis-, hoiva-, hoito- ja tukipalvelut.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:

  • Tekemällä valistustyötä ikääntyneiden, vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien elämää ja oloja koskevissa kysymyksissä.
  • Pitämällä yhteyttä sosiaali- ja terveysviranomaisiin ja paikallisiin sekä valtakunnallisiin järjestöihin, jotka toimivat ikääntyneiden, vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien hyväksi.
  • Järjestämällä voittoa tavoittelematta asumis-, koti-, tuki-, hoiva-, hoito- terveyspalveluja sekä virkistyspalveluja.
  • Järjestämällä toimintakykyä ylläpitävää toimintaa.
  • Edistämällä ikääntyneille, vammaisille ja mielenterveyskuntoutujille tarkoitettujen kiinteistöjen kuten asuntojen ja palvelutalojen yms. Aikaansaamista ja ylläpitämällä niitä.

 

Missio

”Kunniatehtävänä Arvokas Elämä”

Missio viestii elämän kunnioittamista, jokaisen yksilöllistä oikeutta tulla kohdelluksi arvokkaasti ja yhdistyksen lähtökohdan ja tarkoituksen kiteytymistä toiminnassa kunniatehtävän kautta.

Visio 2025

Olemme laadukas paikallinen toimija. Rohkeasti parannamme ja kehitämme toimintaamme. Toimintamallimme ovat asiakkaidemme eduksi ja turvaksi luotuja.

Arvot

Asiakaslähtöisesti

Mikkelin Kotikaari ry tuottaa monipuolisia asumis-, hoiva-, hoito- sekä tukipalveluja asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Yksilöllisyys ja oikeudenmukaisuus ovat perustana palvelutoiminnassa. Mikkelin Kotikaari ry mahdollistaa ikääntyneille täysipainoisen ja toimintakykyä ylläpitävän arvokkaan elämän.

Osallistavasti

Mikkelin Kotikaari ry:n tuotteet, palvelut ja toimintatapa mahdollistavat ikääntyneiden oman aktiviteetin mukaisen elämän kodinomaisessa ilmapiirissä turvallisesti. Henkilökuntaa kannustetaan osallistumaan uuden luomiseen ja osallistamaan asiakkaita oman toimintakyvyn ylläpitämiseen. Asiakkaat voivat aina luottaa Mikkelin Kotikaari ry:n toimintaan ja henkilöstö voi luottaa toisiinsa kaikissa tilanteissa. Monisuuntainen ja avoin vuorovaikutus lisää osallistumista ja luottamusta.

Vastuullisesti

Yhteiskuntavastuu on keskeinen osa Mikkelin Kotikaari ry:n strategiaa ja käytännön toimintaa. Asiakkaan paras sekä luottamus antavat vankan perustan asiakaspalvelussa. Paikallisuus ja kumppanuusyhteistyö mahdollistavat kestävien ratkaisujen toteuttamisen lisäten yhteiskuntavastuullisuutta.

Taloudellisesti

Toiminnan on oltava taloudellisesti kannattavaa ja samalla kilpailukykyistä. Mikkelin Kotikaari ry työllistää henkilöstönsä lisäksi välillisesti useita alihankkijoita sekä satoja paikkakuntalaisia. Rakenteelliset ratkaisut sekä ketteryys toiminnassa ja sen uudistamisessa tuovat kilpailuetua Mikkelin Kotikaari ry:n ja sen asiakkaiden, sidosryhmien ja kumppaneiden hyödyksi.

Strategia

Yhdistyksen strategia on konkreettinen ja se päivittyy rullaavasti. Yhdistys joustavana, ketteränä sekä paikallisena toimijana seuraa toimintaympäristöään aktiivisesti ja ennakoivasti. Muutoskierteet sekä toimintaan vaikuttavat viranomaisvaateet ja velvoitteet tunnistetaan. Tarvittavat ja tarkoituksenmukaiset suunnanvaihdokset tehdään joutuisasti.

Strategiset tavoitteet konkretisoidaan vuosittain toimintasuunnittelun ja talousarvioin laadinnan yhteydessä. Strategiset tavoitteet ja niihin liittyvä keinovalikoima arviointeineen antaa tienviitan toiminnan suuntaamiselle. Niitä tukemaan laaditut tulosodotukset mittareineen mahdollistavat strategisten tavoitteiden seurannan ja arvioimisen.