Yhdistyksen toiminta-ajatus

Mikkelin Kotikaari ry on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka omistaa ja vuokraa asuntoja omakustannusvuokrilla ikääntyneille sekä muistihäiriötä sairastaville.

Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti tarkoituksena on toimia ikääntyneiden, vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien sosiaalisen aseman, hoiva- ja hoitopalvelun ja asunto-olojen parantamiseksi sekä heidän henkisen ja terveydellisen toimintakykynsä kuntonsa ylläpitämiseksi.

Yhdistys tarjoaa ympärivuorokautista palvelua osana valtakunnallista ja kunnallista ikääntyneiden hoivaa ja huolenpitoa. Palveluihin kuuluvat asumis-, hoiva-, hoito- ja tukipalvelut.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:

 • Tekemällä valistustyötä ikääntyneiden, vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien elämää ja oloja koskevissa kysymyksissä.
 • Pitämällä yhteyttä sosiaali- ja terveysviranomaisiin ja paikallisiin sekä valtakunnallisiin järjestöihin, jotka toimivat ikääntyneiden, vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien hyväksi.
 • Järjestämällä voittoa tavoittelematta asumis-, koti-, tuki-, hoiva-, hoito- terveyspalveluja sekä virkistyspalveluja.
 • Järjestämällä toimintakykyä ylläpitävää toimintaa.
 • Edistämällä ikääntyneille, vammaisille ja mielenterveyskuntoutujille tarkoitettujen kiinteistöjen kuten asuntojen ja palvelutalojen yms. Aikaansaamista ja ylläpitämällä niitä.

 

Missio

”Kunniatehtävänä Arvokas Elämä”

Missio viestii elämän kunnioittamista, jokaisen yksilöllistä oikeutta tulla kohdelluksi arvokkaasti ja yhdistyksen lähtökohdan ja tarkoituksen kiteytymistä toiminnassa kunniatehtävän kautta.

Visio 2025

Mikkelin Kotikaari ry on johtava maakunnallinen, asiakaslähtöisten palvelujen tuottaja.

Arvot

Asiakaslähtöisesti

Mikkelin Kotikaari ry tuottaa monipuolisia asumis-, hoiva-, hoito- sekä tukipalveluja asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Yksilöllisyys ja oikeudenmukaisuus ovat perustana palvelutoiminnassa. Mikkelin Kotikaari ry mahdollistaa ikääntyneille täysipainoisen ja toimintakykyä ylläpitävän arvokkaan elämän.

Osallistavasti

Mikkelin Kotikaari ry:n tuotteet, palvelut ja toimintatapa mahdollistavat ikääntyneiden oman aktiviteetin mukaisen elämän kodinomaisessa ilmapiirissä turvallisesti. Henkilökuntaa kannustetaan osallistumaan uuden luomiseen ja osallistamaan asiakkaita oman toimintakyvyn ylläpitämiseen. Asiakkaat voivat aina luottaa Mikkelin Kotikaari ry:n toimintaan ja henkilöstö voi luottaa toisiinsa kaikissa tilanteissa. Monisuuntainen ja avoin vuorovaikutus lisää osallistumista ja luottamusta.

Vastuullisesti

Yhteiskuntavastuu on keskeinen osa Mikkelin Kotikaari ry:n strategiaa ja käytännön toimintaa. Asiakkaan paras sekä luottamus antavat vankan perustan asiakaspalvelussa. Paikallisuus ja kumppanuusyhteistyö mahdollistavat kestävien ratkaisujen toteuttamisen lisäten yhteiskuntavastuullisuutta.

Taloudellisesti

Toiminnan on oltava taloudellisesti kannattavaa ja samalla kilpailukykyistä. Mikkelin Kotikaari ry työllistää henkilöstönsä lisäksi välillisesti useita alihankkijoita sekä satoja paikkakuntalaisia. Rakenteelliset ratkaisut sekä ketteryys toiminnassa ja sen uudistamisessa tuovat kilpailuetua Mikkelin Kotikaari ry:n ja sen asiakkaiden, sidosryhmien ja kumppaneiden hyödyksi.

Strategia

Yhdistys määritteli strategiakautta siten, että se jakaantuu lyhyen ja pitkän aikavälin strategiakaudeksi.  Pitkän strategiakauden linjauksia vuosille 2016 – 2025 ovat missio, visio ja arvot. Lyhyen strategiakauden vuosina 2016 – 2020 keskeinen sisältö on strategisissa painopisteissä. Strategian laadinnan lähtökohtana on käytännönläheisyys ja konkretia.

Strategiset panopisteet konkretisoidaan toimenpiteiksi vuosittain toimintasuunnittelun ja talousarvioin laadinnan yhteydessä. Painopisteiden kohdentuminen määritellään vuosittain eri toiminnoille ja palveluille. Tällä varmistetaan strategisten linjausten toteutuminen parhaalla mahdollisella tavalla.

Strategiset painopisteet ovat:

 1. Imago ja mielikuva Mikkelin Kotikaari ry:stä on positiivinen ja toiminta tunnetaan valtakunnallisesti.
 2. Palvelukonseptit ovat onnistuneita ja toiminta on ketterää.
 3. Toiminta on kilpailukykyistä ja uudistuvaa.
 4. Henkilöstövoimavaraohjaus mahdollistaa osaamisen ja työn tuottavuuden.
 5. Kumppanuudet ja verkostoituminen tuovat lisäarvoa.
 6. Toiminta on taloudellisesti tuloksekasta.