Yhteiskuntavastuu

Yhdistys on yleishyödyllinen yhteisö, joka ei tavoittele voittoa toiminnallaan. Verkostoituminen, kumppanuudet sekä paikallisuus ovat oleellinen osa yhdistyksen filosofiaa. Yhdistyksen missiossa kiteytyy toiminnan filosofia, eettinen perusta sekä päämäärä, jota varten yhdistys on perustettu vuonna 1984. Yhdistyksen toiminta on vuosien saatossa laajentunut ja missio kuvaa hyvin yhdistyksen nykyistä tehtävää. Visiossa korostuu yhdistyksen tahtotilan osoitus. Arvoista käy näkyväksi  yhdistyksen paikallisuus ja toiminnan peruslähtökohdat.

Missio

”Kunniatehtävänä Arvokas Elämä”

Missio viestii elämän kunnioittamista, jokaisen yksilöllistä oikeutta tulla kohdelluksi arvokkaasti ja yhdistyksen lähtökohdan ja tarkoituksen kiteytymistä toiminnassa kunniatehtävän kautta.

Visio 2025

Mikkelin Kotikaari ry on johtava maakunnallinen, asiakaslähtöisten palvelujen tuottaja.

Arvot

Asiakaslähtöisesti

Mikkelin Kotikaari ry tuottaa monipuolisia asumis-, hoiva-, hoito- sekä tukipalveluja asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Yksilöllisyys ja oikeudenmukaisuus ovat perustana palvelutoiminnassa. Mikkelin Kotikaari ry mahdollistaa ikääntyneille täysipainoisen ja toimintakykyä ylläpitävän arvokkaan elämän.

Osallistavasti

Mikkelin Kotikaari ry:n tuotteet, palvelut ja toimintatapa mahdollistavat ikääntyneiden oman aktiviteetin mukaisen elämän kodinomaisessa ilmapiirissä turvallisesti. Henkilökuntaa kannustetaan osallistumaan uuden luomiseen ja osallistamaan asiakkaita oman toimintakyvyn ylläpitämiseen. Asiakkaat voivat aina luottaa Mikkelin Kotikaari ry:n toimintaan ja henkilöstö voi luottaa toisiinsa kaikissa tilanteissa. Monisuuntainen ja avoin vuorovaikutus lisää osallistumista ja luottamusta.

Vastuullisesti

Yhteiskuntavastuu on keskeinen osa Mikkelin Kotikaari ry:n strategiaa ja käytännön toimintaa. Asiakkaan paras sekä luottamus antavat vankan perustan asiakaspalvelussa. Paikallisuus ja kumppanuusyhteistyö mahdollistavat kestävien ratkaisujen toteuttamisen lisäten yhteiskuntavastuullisuutta.

Taloudellisesti

Toiminnan on oltava taloudellisesti kannattavaa ja samalla kilpailukykyistä. Mikkelin Kotikaari ry työllistää henkilöstönsä lisäksi välillisesti useita alihankkijoita sekä satoja paikkakuntalaisia. Rakenteelliset ratkaisut sekä ketteryys toiminnassa ja sen uudistamisessa tuovat kilpailuetua Mikkelin Kotikaari ry:n ja sen asiakkaiden, sidosryhmien ja kumppaneiden hyödyksi.